Warunki korzystania z Serwisu Internetowego

Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z Serwisu Internetowego dlatego, że dalsze korzystanie z niego jest równoznaczne z ich przyjęciem.

  Przyjęcie warunków
 1. Użytkownik wywołujący domenę www.asoft.eu lub im pochodne wyraża zgodę na następujące zasady i Warunki korzystania z Serwisu Internetowego (witryny www).
 2. Użytkownik może przyjąć Warunki w dowolny z dwóch sposobów:
  1. poprzez kliknięcie na przycisk „zgadzam się na Warunki”, jeżeli Użytkownik ma taką opcję w ramach interfejsu do serwisu lub
  2. poprzez faktyczne korzystanie z serwisu.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Serwisu Internetowego, o ile nie przyjmie Warunków.
 4. Prawa majątkowe do serwisu, znaków i materiałów
 5. Wyłączne prawo do Serwisu Internetowego dostępnego pod wyżej wymienionymi domenami mają wspólnicy firmy ASoft Systemy Informatyczne, 05-805 Kanie ul. Słoneczna 20, zwani dalej ASoft.
 6. Jeżeli nie określono inaczej, ASoft posiada pełne prawa autorskie i pokrewne do elementów Serwisu Internetowego, jak grafika, teksty, obrazy, dźwięk i animacje oraz sposób ich prezentacji w Serwisie Internetowym.
 7. Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki handlowe, znaki graficzne (logo), nazwy produktów wchodzące w skład tego serwisu są znakami handlowymi lub własnością ASoft. Wykorzystanie tych znaków i nazw lub ich modyfikacji jest zabronione bez uzyskania na piśmie odpowiedniej zgody od ASoft.
 8. Występujące w Serwisie Internetowym nazwy innych firm i znaki graficzne są własnością tych firm i zostały umieszczone na tej witrynie w celach marketingowych za ich zgodą.
 9. Udzielenie licencji Użytkownika
 10. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu Internetowego na niniejszych Warunkach.
 11. Serwis Internetowy ani żadna jego część nie może być kopiowana lub rozprowadzana. Serwis Internetowy ani żadna jego część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ASoft.
 12. Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać ani próbować uzyskać dostępu do Serwisu Internetowego przy pomocy innych środków niż interfejs udostępniony przez ASoft.
 13. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek czynności, które zakłócałyby funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub powodowałyby przerwę w takim funkcjonowaniu.
 14. Dostępność i zawartość serwisu
 15. ASoft dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie Internetowym były zawsze dostępne i czytelne.
 16. ASoft nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczony jest Serwis Internetowy.
 17. ASoft ma prawo do zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w Serwisie Internetowym. Przed dokonaniem zakupu produktu firmy ASoft proszę sprawdzić ze sprzedawcą lub konsultantem, czy informacje podane w Serwisie Internetowym są zgodne ze stanem faktycznym.
 18. ASoft może w każdej chwili, według własnego uznania i bez konieczności uprzedniego zawiadamiania zaprzestać prowadzenia Serwisu Internetowego lub dowolnej jego części.
 19. Prywatność Użytkownika, logowanie
 20. Niektóre części Serwisu Internetowego przesyłają do Użytkownika pliki cookies w celu ulepszenia funkcjonowania strony www. Użytkownik nie ma obowiązku przyjmowania plików cookies, jednak może mieć to wpływ na funkcje serwisu.
 21. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, serwery automatycznie rejestrują informacje przesłane przez przeglądarkę do serwisu. Są to informacje takie, jak: wywołane żądanie, adres IP, rodzaj i typ przeglądarki, data i godzina wywołania żądania.
 22. Niektóre części Serwisu Internetowego wymagają logowania. Logowanie może się odbyć automatycznie, jeśli Użytkownik wysyła żądanie z jednego z programów ASoft System. W innym przypadku Użytkownik musi podać nazwę i hasło. Jako nazwa użytkownika jest stosowany adres poczty elektronicznej.
 23. ASoft ma prawo korzystać z adresów poczty internetowej Użytkowników w celu kontaktowania się z nimi w sprawie Serwisu Internetowego i innych produktów firmy ASoft.
 24. ASoft nie przekazuje i nie planuje przekazywać innym podmiotom jakichkolwiek danych Użytkowników, w szczególności adresów poczty elektronicznej.
 25. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu Internetowego w dowolnym czasie bez konieczności informowania ASoft o zaprzestaniu korzystania z serwisów przez Użytkownika.
 26. Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności
 27. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności.
 28. ASoft nie udziela jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej na informacje zawarte w Serwisie Internetowym.
 29. ASoft nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w Serwisie Internetowym nie zostaną przerwane lub że są wolne od błędów. Firma ASoft nie gwarantuje, że serwer i materiały Serwisu Internetowego są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.
 30. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem firma ASoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Serwisu Internetowego.
 31. Łącza do innych witryn lub serwisów internetowych
 32. Serwis Internetowy daje dostęp do innych serwisów w sieci www, które pozostają poza kontrolą ASoft. ASoft nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść innych serwisów ani za skutki skorzystania z łączy do tych serwisów.
 33. Nie wolno wprowadzać łączy do Serwisu Internetowego ASoft na jakichkolwiek stronach www bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy ASoft.
 34. Zmiany warunków
 35. ASoft może w każdej chwili, według własnego uznania, zmienić, uzupełnić lub usunąć którykolwiek z niniejszych warunków poprzez aktualizację zawartości Serwisu Internetowego.
 36. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego po dacie zmiany Warunków jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na Warunki w nowym brzmieniu.
 37. Postanowienia ogólne
 38. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uznane zostanie za niemożliwe do wprowadzenia w życie lub stanie się nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność pozostałych postanowień.
 39. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.
 40. Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy ASoft.