Produkty

Księgowość

Zobacz także

Księgi rachunkowe i Rozrachunki

Program do zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie księgowości i finansów. Pozwala realizować cele księgowości podatkowej i zarządczej. Współpracuje z innymi modułami systemu. Umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów zapisanych w bazie danych. Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi składnikami Systemu ASoft. Umożliwia prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Charakterystyka

 • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont definiowany przez użytkownika.
 • Automatyczne księgowanie dokumentów, schematy definiowane przez użytkownika.
 • Księgowanie w wielu otwartych okresach jednocześnie.
 • Dziennik, księga główna i księgi pomocnicze.
 • Zestawienia obrotów i sald, zestawienie księgowań na kontach, rejestry VAT, deklaracja VAT-7.
 • Jednoczesne księgowania operacji w złotych i walucie.
 • Podsystem rozrachunków.
 • Potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.
 • Raporty do porównania księgowanych rozrachunków i VAT z dowodami źródłowymi.
 • Moduł sprawozdań finansowych, szablony obowiązkowe i dodatkowe według specyfikacji użytkownika.
 • Gotowe zestawienia uwzględniają obroty i salda walutowe.
 • Wbudowany system raportowania umożliwia tworzenie własnych raportów.
 • Łatwa nawigacja umożliwia drążenie danych zagregowanych i szybkie przechodzenie pomiędzy powiązanymi zapisami.

Inwentarz, środki trwałe

Program przeznaczony do zarządzania inwentarzem, jak środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne składniki majątku. Zawiera ewidencję składników inwentarza, odpisy amortyzacyjne i historię zmian. Zmiany mogą dotyczyć wartości ewidencyjnej, miejsca eksploatacji i współczynników amortyzacji. Zestawienie amortyzacji jest robione dla dowolnego okresu. Program jest w pełni zintegrowany z pozostałymi składnikami Systemu ASoft.